Bally, Charles

Text hesla

Bally [bali], Charles, 4. 2. 1865 Ženeva – 10. 4. 1947 tamže — švajčiarsky jazykovedec. Žiak a nasledovník F. de Saussura, po ktorom prebral aj Katedru všeobecnej jazykovedy a sanskritu na univerzite v Ženeve a stal sa najvýznamnejším lingvistom z jeho žiakov. Podľa vlastných zápiskov publikoval Saussurovu prácu Kurz všeobecnej jazykovedy (Cours de linguistique générale, 1916; spoluautor A. Sechehaye). Vo svojich dielach rozpracoval najmä teóriu štylistiky, všeobecnú teóriu výpovede a teóriu porovnávacieho výskumu jazykov. Dielo: Úvod do štylistiky francúzštiny (Traité de stylistique français, 1909), Jazyk a život (Le langage et la vie, 1913), Všeobecná jazykoveda a francúzska jazykoveda (Linguistique générale et linguistique française, 1933).

Zverejnené v auguste 1999.

Bally, Charles [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bally-charles