Badín

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Badín — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji na východných svahoch Kremnických vrchov, 374 m n. m.; 2 093 obyvateľov (2023). Územie je budované andezitmi, má hornatinný reliéf, zalesnené je v severozápadnej časti (najmä bukom a jedľou). V katastri sa nachádzajú chránené územia zriadené na ochranu pralesov – národná prírodná rezervácia Badínsky prales a prírodná rezervácia Pralesy – Horná skala (rozloha 39,5 ha, vyhlásená 2021).

Katastrom prechádzajú rýchlostná cesta R1, cesta I. triedy Banská Bystrica – Zvolen, obec je cestami III. triedy spojená so susednými obcami Kremnička a Vlkanová.

Je písomne doložená v roku 1232 ako Badun, 1295 Badyn, 1424 Bagyon, v rokoch 1773, 1786 Badin, v roku 1808 Badin, Badín, 1863 Badin és Tridubi, v rokoch 1873 – 1902 Badin, 1907 – 13 Erdőbádony, v roku 1920 Badín. Po roku 1808 k nej bola pričlenená obec Tri Duby (doložená 1808 Tri Dubi, Tři Duby, Try Duby).

Pôvodne bola osadou kráľovských hájnikov, neskôr poddanskou obcou zvolenského hradného panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr tkáčstvom. V 19. stor. tam boli otvorené hnedouhoľné bane, ktoré zanikli v 1. polovici 20. stor.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z neskorej laténskej doby a z 9. – 10. stor.

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1397, prestavaný 1765 a 1893 – 94) s renesančným opevnením (1636), neogotický evanjelický a. v. kostol (1865), drevená zvonica (1859). Pamätník SNP (1975), pamätná tabuľa Augusta Horislava Krčméryho, ktorý tam pôsobil (od 1874) a zomrel.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 27. októbra 2023.

Badín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badin