bádenská škola

Text hesla

bádenská škola, aj freiburská škola — jedna z hlavných škôl novokantovstva. Rozvíjala sa koncom 19. a zač. 20. stor. Jej hlavný prínos je v oblasti axiológie. Najvýznamnejšími predstaviteľmi sú W. Windelband a H. Rickert. V popredí ich záujmu bola problematika špecifickosti historických vied a vied o kultúre, ktorú nachádzali v zameraní týchto vied na problematiku hodnôt, skúmajúc problém ich platnosti v oblasti poznania (pravda), konania (dobro) a estetična (krása). Táto platnosť je fundovaná transcendentálne, nie empiricky či psychologicky. Naše (empirické) vedomie je pri posudzovaní hodnôt a noriem určované vyšším, hodnotovým vedomím. Miestom prelínania sa týchto dvoch vedomí je podľa H. Rickerta tzv. kultúrny majetok (Kulturgut). Jedným z najvýznamnejších dôsledkov tohto uvažovania bolo Windelbandovo rozlíšenie nomotetických vied, t. j. vied hľadajúcich zákon (nomos), a idiografických vied sústreďujúcich sa na neopakovateľné, jedinečné udalosti.

Zverejnené v auguste 1999.

Bádenská škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badenska-skola