Bacon, Roger

Text hesla

Bacon [bejkn], Roger, okolo 1220 Ilchester, Somerset alebo Bisley, Gloucester – okolo 1292 pravdepodne Oxford — anglický stredoveký filozof, teológ, prírodovedec a gramatik. Významný predstaviteľ oxfordskej školy, ktorá kládla osobitný dôraz na spájanie filozofického, prírodovedného a teologického poznania. Vo svojich prácach Väčšie dielo (Opus maius), Menšie dielo (Opus minus) a Tretie dielo (Opus tertium), ktoré obsahujú štúdie z astronómie, magnetizmu a optiky (objaviteľ lomu a odrazu svetla, zaoberal sa využitím šošovky), sa stal iniciátorom experimentálnych metód v procese poznávania (tvorca pojmu prírodný zákon a experimentálna veda). Základ všetkého produktívneho poznania nachádzal v skúsenosti, ktorú nechápal ako jednoduché pozorovanie, ale ako metodicky usporiadané skúmanie prírodných javov. Experimentálna veda je potom najdokonalejšou vedou preto, lebo zahŕňa výsledky prírodnej filozofie a potvrdzuje známe pravdy v oblastiach iných vied, ktoré sa v nich nedajú overiť ani iným spôsobom skúmať (napr. predĺženie ľudského života). Ako prvý filozof zdôrazňoval význam praktického využitia vedeckých poznatkov, čo aj sám realizoval (predvídal objav mikroskopu a ďalekohľadu, samohybných mechanizmov, pušného prachu a i.). Zároveň nepochyboval o tom, že všetka múdrosť filozofie je zvestovaná Bohom, ktorý osvecuje mysle ľudí vo všetkej učenosti. V tejto súvislosti však nezabúdal, že prvou bránou k vzdelaniu je znalosť jazykov.

Zverejnené v auguste 1999.

Bacon, Roger [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacon-roger