Báč

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Báč, maď. Bacsfa — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného koryta Dunaja, 126 m n. m.; 559 obyvateľov (2023), 24,9 % slovenskej, 72,5 % maďarskej národnosti. Územie je budované treťohornými uloženinami (súvrstviami pieskov so štrkmi) prekrytými štvrtohornými uloženinami Dunaja. Má rovinný reliéf, je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Obcou prechádza cesta I. triedy Bratislava – Dunajská Streda – Komárno – Štúrovo, začínajú sa v nej cesta II. triedy Báč – Medveďov a cesta III. triedy Báč – Trnávka – Macov.

Obec je písomne doložená v roku 1319 ako Bochfolua, 1321 Boch, 1406 Bachfalua, 1773 Bacsfalva, 1786 Bacschfalu, 1808 Bácsfa, Bácsfalva, 1863 Bácsfa, Bácsfalu, v rokoch 1873 – 95 Bácsfa, 1898 – 1920, 1927 – 48 Bačfa, Bacsfa, 1938 – 45 Bacsfa, v roku 1948 Báč.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: ranobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Antona Paduánskeho (1660 – 70), ranobarokový františkánsky kláštor a konvent (1660 – 70), socha sv. Antona Paduánskeho (1674), klasicistický kaštieľ (začiatok 19. stor., zrekonštruovaný 2006 – 07), kalvária (1867).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. septembra 2023.

Báč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bac