atómová fluorescenčná spektrometria

Text hesla

atómová fluorescenčná spektrometria, AFS — optická metóda analytickej chémie založená na meraní intenzity charakteristického fluorescenčného žiarenia vyžiareného voľnými atómami stanovovaného prvku v plynnej fáze po ich excitácii absorpciou primárneho elektromagnetického žiarenia. V AFS sa pozoruje prevažne rezonančná fluorescencia, pri ktorej je vlnová dĺžka emitovaného žiarenia zhodná s vlnovou dĺžkou excitačného žiarenia. Použitie AFS je obdobné ako pri atómovej absorpčnej spektrometrii. Používa sa najmä na stanovenie ťažkých prvkov (aj stopových množstiev) pri analýze poľnohospodárskych, geologických, farmaceutických a petrochemických vzoriek.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. decembra 2017.

Atómová fluorescenčná spektrometria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atomova-fluorescencna-spektrometria