Atanáz

Text hesla

Atanáz, sv., gr. Athanasios, lat. Athanasius, okolo 296 Alexandria, Egypt – 2. 5. 373 tamže — alexandrijský biskup, cirkevný otec. Účastník nicejského koncilu (325), ktorý odsúdil arianizmus, okolo 328 vysvätený za biskupa. Hoci bol viackrát zosadený a veľkú časť života strávil vo vyhnanstve (Trevír, Rím, okolie Alexandrie), celý život s podporou pápežov obhajoval kresťanskú vieru. Dielo: Reč proti pohanom (Oratio contra gentes), Reč o vtelení slova (Oratio de incarnatione verbi) a jeho najdôležitejší polemický spis Reči proti ariánom (Orationes contra Arianos). Po smrti mu bolo pripísané autorstvo mnohých ďalších spisov, takže je ťažké určiť pravosť jeho viacerých diel.

Zverejnené v auguste 1999.

Atanáz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atanaz