astronomické súradnice

Text hesla

astronomické súradnice — spôsob opisu polohy nebeského telesa na sfére, pričom sa neberie do úvahy vzdialenosť v priestore, ale len smer k objektu. Podľa zvolenej základnej roviny sa rozoznávajú obzorníkové súradnice (horizontálne), rovníkové súradnice, ekliptikálne súradnice a galaktické súradnice; podľa polohy začiatku súradnicovej sústavy heliocentrické súradnice, geocentrické súradnice a topocentrické súradnice.

Na orientáciu na povrchu bližších a väčších telies (Slnko, planéty a ich mesiace) sa používajú súradnicové sústavy analogické zemepisným súradniciam, t. j. odvodené od rovníka telesa a zvoleného význačného bodu: Slnko – heliografické súradnice, Mesiac – selenografické súradnice, Mars – areografické súradnice, Jupiter – jovigrafické súradnice.

Text hesla

astronomické súradnice — spôsob opisu polohy nebeského telesa na sfére, pričom sa neberie do úvahy vzdialenosť v priestore, ale len smer k objektu. Podľa zvolenej základnej roviny sa rozoznávajú obzorníkové súradnice (horizontálne), rovníkové súradnice, ekliptikálne súradnice a galaktické súradnice; podľa polohy začiatku súradnicovej sústavy heliocentrické súradnice, geocentrické súradnice a topocentrické súradnice.

Na orientáciu na povrchu bližších a väčších telies (Slnko, planéty a ich mesiace) sa používajú súradnicové sústavy analogické zemepisným súradniciam, t. j. odvodené od rovníka telesa a zvoleného význačného bodu: Slnko – heliografické súradnice, Mesiac – selenografické súradnice, Mars – areografické súradnice, Jupiter – jovigrafické súradnice.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomické súradnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomicke-suradnice