astronomická jednotka

Text hesla

astronomická jednotka, angl. astronomical unit, skr. AU — jednotka vzdialenosti používaná najmä v rámci slnečnej sústavy (používa sa aj vo viacnásobných hviezdnych sústavách a dvojhviezdach); jedna zo základných astronomických konštánt. Pôvodne bola definovaná ako str. vzdialenosť Zeme od Slnka, t. j. priemer vzdialeností Zeme od Slnka v perihéliu a aféliu rovnajúci sa veľkej polosi dráhy Zeme. Keďže priamo súvisí s Gaussovou gravitačnou konštantou, každé jej spresnenie malo za následok aj zmenu Gaussovej gravitačnej konštanty, ktorá sa používa i v iných vedných disciplínach. Preto bol prijatý opačný postup: z pevne definovanej hodnoty Gaussovej gravitačnej konštanty a veľkosti stredného slnečného dňa bola odvodená veľkosť astronomickej jednotky, ktorá sa rovná 149 597 870 km. Určovanie astronomickej jednotky úzko súvisí s určovaním slnečnej paralaxy. Astronomickú jednotku možno určiť pomocou rôznych astronomických javov, napr. prechodov Venuše pred slnečným kotúčom, z presných meraní polohy blízkych asteroidov z rôznych miest na zemskom povrchu, z presného pomeru hmotnosti sústavy Zem – Mesiac k hmotnosti Slnka, z hodnoty aberačnej konštanty, z radarových meraní vzdialenosti Venuše ap.

Text hesla

astronomická jednotka, angl. astronomical unit, skr. AU — jednotka vzdialenosti používaná najmä v rámci slnečnej sústavy (používa sa aj vo viacnásobných hviezdnych sústavách a dvojhviezdach); jedna zo základných astronomických konštánt. Pôvodne bola definovaná ako str. vzdialenosť Zeme od Slnka, t. j. priemer vzdialeností Zeme od Slnka v perihéliu a aféliu rovnajúci sa veľkej polosi dráhy Zeme. Keďže priamo súvisí s Gaussovou gravitačnou konštantou, každé jej spresnenie malo za následok aj zmenu Gaussovej gravitačnej konštanty, ktorá sa používa i v iných vedných disciplínach. Preto bol prijatý opačný postup: z pevne definovanej hodnoty Gaussovej gravitačnej konštanty a veľkosti stredného slnečného dňa bola odvodená veľkosť astronomickej jednotky, ktorá sa rovná 149 597 870 km. Určovanie astronomickej jednotky úzko súvisí s určovaním slnečnej paralaxy. Astronomickú jednotku možno určiť pomocou rôznych astronomických javov, napr. prechodov Venuše pred slnečným kotúčom, z presných meraní polohy blízkych asteroidov z rôznych miest na zemskom povrchu, z presného pomeru hmotnosti sústavy Zem – Mesiac k hmotnosti Slnka, z hodnoty aberačnej konštanty, z radarových meraní vzdialenosti Venuše ap.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomická jednotka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomicka-jednotka