ASPI

Text hesla

ASPI, automatizovaný systém právnych informácií — označenie právnych informačných systémov:

1. informačno-rešeršný systém poskytujúci prehľad o platnom stave právneho poriadku a všetkých jeho zmenách s cieľom zefektívniť proces vyhľadávania prameňov práva a sledovania ich platnosti pre široký okruh používateľov z oblasti právnej teórie i právnej praxe. Vyvinutý pred 1990 Centrom justičnej informatiky Ministerstva spravodlivosti SR;

2. ucelený informačný systém právnych informácií, ktorý je produktom českej firmy BYLL SOFTWARE, spol. s r. o. Jeho jadrom je elektronická zbierka zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsahuje judikatúru a stanoviská súdov, Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu SR, anotácie z právnickej literatúry ap.

Od 2015 Ministerstvo spravodlivosti SR spravuje a prevádzkuje informačný systém Slov-Lex, ktorého súčasťou je aj oficiálna a záväzná elektronická podoba Zbierky zákonov SR.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. apríla 2018.

ASPI [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspi