asociálny postoj

Text hesla

asociálny postoj — spôsob zmýšľania, správania a celkového zamerania človeka, ktorý neberie ohľad na záujmy, potreby a zameranie iných ľudí a spoločnosti. Postoje a hodnotové zameranie asociálneho človeka sa vymkýnajú z rámca zamerania spoločnosti, v ktorej žije, a sústreďujú sa na uspokojovanie vlastných potrieb. Vo vyostrenej podobe nadobúda asociálny postoj a správanie aktívny protispoločenský, antisociálny charakter a prejavuje sa rozličnými formami kriminality, vandalizmu ap. Príčinami sú zvyčajne nepriaznivé vplyvy výchovy a sociálneho prostredia, nadmerný egocentrizmus, egoizmus a niektoré psychické poruchy a choroby.

Zverejnené v auguste 1999.

Asociálny postoj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asocialny-postoj