aridné podnebie

Text hesla

aridné podnebie, suché podnebie — podnebie s menším priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok, ako je ročný potenciálny výpar, alebo rovnajúcim sa mu, alebo s priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok nižším ako 200 mm. Malé zrážky sú nedostatočné z hľadiska vegetácie (prevládajú suchomilné rastliny) a neumožňujú vytváranie pravidelných vodných tokov (voda sa v korytách potokov a riek objavuje len v určitej časti roka). Aridné podnebie je typické pre oblasti tropických púští a niektoré oblasti subtropickej klímy: napr. pre púšte Sahara, Namib (južná Afrika) a Atacama (Južná Amerika), Arabskú púšť a austrálske púšte, ďalej pre Mexiko, juh a východ Kalifornie, Arizonu, Nevadu, veľkú časť Strednej Ázie a vysoké náhorné plošiny Ázie (Tibetská náhorná plošina). Na hodnotenie suchosti podnebia sa používajú klimatologické indexy.

Zverejnené v auguste 1999.

Aridné podnebie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aridne-podnebie