areálna lingvistika

Text hesla

areálna lingvistika — geografická lingvistika, ktorá ako zložka dialektológie a sociolingvistiky skúma zemepisné rozšírenie jazykových prvkov a v rámci neolingvistiky pripisuje zemepisným faktorom význam z hľadiska vývinu jazyka. V areálnej lingvistike bola rozpracovaná myšlienka o existencii centra a periférie jazyka, ako aj pojmy substrát, superstrát a adstrát.

Zverejnené v auguste 1999.

Areálna lingvistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arealna-lingvistika