archeomagnetizmus

Text hesla

archeomagnetizmus [gr.] — geomagnetická metóda zaoberajúca sa výskumom geomagnetického poľa počas historického vývoja. Predmetom skúmania sú archeologické objekty tvorené vypaľovaním, napr. tehly, hlinené vypaľované nádoby, zvyšky pecí ap. V nich sa v procese vypaľovania a chladnutia fixuje magnetická polarizácia závislá od recentného magnetického poľa.

Zverejnené v auguste 1999.

Archeomagnetizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archeomagnetizmus