archaické piesňové druhy

Text hesla

archaické piesňové druhy — spevné druhy s jednoduchými nápevmi malého rozsahu. Sú prevažne recitatívneho charakteru. Prevládajú v nich nestrofické piesne, ale vyskytujú sa i päť- alebo šesťslabičné štvorveršia s pravidelným symetrickým rytmom. Tonálne patria k sekund- až kvinttonálnym štruktúram, časté sú jednoduché nápevy s opakovanými dvoj- až trojtónovými motívmi s mnohými regionálnymi variantmi. Viažu sa prevažne na kalendárny a rodinný obradový folklór (piesne pri vynášaní Moreny a prinášaní letečka, jurské a jánske piesne, koledy, svadobné nôty, pohrebné nariekania), ako aj na pastierske vyvolávania a prejavy detského folklóru.

Hoci vývoj európskej svetskej umelej piesne prebiehal od stredoveku (rytierske spevy – od 12. stor., piesne vagantov a minnesängrov, neskôr meštianske spevy), archaické piesňové druhy sú dodnes súčasťou folklóru.

Zverejnené v auguste 1999.

Archaické piesňové druhy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archaicke-piesnove-druhy