archa zmluvy

Text hesla

archa zmluvy, hebr. aron berit, aron ha’edúth — prenosný svätostánok v podobe drevenej truhlice. Podľa Biblie (2 M 25, 10 – 22) bola archa zmluvy zhotovená na Boží príkaz daný Mojžišovi na hore Sinaj. Bola z akáciového dreva, zvnútra i zvonka obložená zlatom, vyzdobená lemovaním, po stranách mala krúžky, do ktorých sa navliekali palice na nosenie. Na pozlátenom vrchnáku (kappóret) sa na obidvoch koncoch nachádzali zo zlata vytepaní cherubíni so zopätými krídlami. V arche zmluvy boli uložené kamenné dosky, na ktorých bolo vyrytých desať Božích prikázaní (Dekalóg) ako prejav Božej vôle a zároveň zmluvy medzi Bohom a jeho vyvoleným ľudom. Izraeliti ju nosili so sebou a uschovávali v prenosnej svätyni, ktorú tvoril šiator. Po dobytí Kanaánu bola archa zmluvy uložená v Šíle, raz sa dostala do rúk Filištíncov, napokon ju kráľ Dávid preniesol do Jeruzalema na Sion. Keď kráľ Šalamún postavil jeruzalemský Chrám, bola uložená v jeho veľsvätyni. Po dobytí Jeruzalema babylonským kráľom Nebukadnesarom II. (586 pred n. l.) sa stratila, podľa židovských legiend možno dodnes leží pod miestom starovekej svätyne. Spodobnením archy zmluvy je svätostánok (→ aron ha-kodeš), schránka na zvitky Tóry, ktorá je súčasťou vybavenia hlavnej siene v každej synagóge.

Zverejnené v auguste 1999.

Archa zmluvy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archa-zmluvy