apoštolská postupnosť

Text hesla

apoštolská postupnosť, apoštolská sukcesia, lat. successio apostolica — v kresťanstve odvodenie úradu duchovného od apoštolov Ježiša Krista prostredníctvom neprerušenej línie biskupských svätení, ktoré siahajú od konkrétneho biskupa (s právomocou svätiť iných biskupov, kňazov aj diakonov) spätne do minulosti až po apoštolov. Tento princíp akceptujú katolícka cirkev, pravoslávne cirkvi, orientálne ortodoxné cirkvi, Asýrska cirkev Východu, Starobylá cirkev Východu, starokatolícke a nezávislé katolícke cirkvi, anglikánske a viaceré luteránske cirkvi (napr. Švédska cirkev), ako aj niektoré ďalšie protestantské denominácie. Rôzne kresťanské cirkvi však tento princíp chápu v jeho jednotlivých aspektoch nie celkom identickým spôsobom a nie všetky cirkvi, ktoré sa k nemu hlásia, si vzájomne uznávaju zachovanie apoštolskej postupnosti (napr. katolícka cirkev ho neuznáva u anglikánov).

Zverejnené v auguste 1999.

Apoštolská postupnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apostolska-postupnost