apelativizácia

Text hesla

apelativizácia [lat.], deonymizácia, deproprializácia — živý onomaziologický a lexikálno-sémantický proces, pri ktorom dochádza k strate propriálnej funkcie (povahy) vlastného mena (propria); vlastné meno prechádza medzi apelatíva zvyčajne v prípadoch termínov alebo druhových označení. Napr. ementál (z geografického názvu Emmental), damask (z Damask) ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Apelativizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apelativizacia