antroponymia

Text hesla

antroponymia [gr.] — náuka o vlastných menách ľudí. Na Slovensku sa na pomenúvanie osôb pôvodne používala jednomenná sústava, od 15. stor. dvojmenná sústava, ktorá sa v úradnom styku záväzne používa od konca 18. stor. (krstné, resp. rodné meno a priezvisko).

Text hesla

antroponymia [gr.] — náuka o vlastných menách ľudí. Na Slovensku sa na pomenúvanie osôb pôvodne používala jednomenná sústava, od 15. stor. dvojmenná sústava, ktorá sa v úradnom styku záväzne používa od konca 18. stor. (krstné, resp. rodné meno a priezvisko).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antroponymia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antroponymia