antonymá

Text hesla

antonymá [gr. > lat.], opozitá — slová s protikladným významom. Realizujú sa v rámci pomenúvania podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek i prísloviek. Z hľadiska významu sa delia na kontrárne (dobrýzlý, pravýľavý, horedolu), komplementárne (pravdalož, živýmŕtvy, chlapecdievča), vektorové (kúpapredaj, vondnu, začiatokkoniec) a pragmatické (môjtvoj, učiteľžiak, rodičiadeti). Z morfologického hľadiska môžu byť základné (plytkýhlboký, plačsmiech, semtam) a odvodené (legálnyilegálny, sympatiaantipatia, prísťodísť, mravnýnemravný). Okrem základného používania sa v štylistike uplatňujú aj na realizovanie estetických zámerov, napr. slovo s pozitívnym významom pekný sa metaforicky uplatní na pomenovanie negatívnej vlastnosti (pekný vtáčik). Antonymá sú aj významnými kompozičnými prvkami výstavby básne, neraz sú nositeľmi emocionálno-estetickej funkcie textu.

Zverejnené v auguste 1999.

Antonymá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antonyma