anizotropné prostredie

Text hesla

anizotropné prostredie — prostredie, ktoré nemá vo všetkých priestorových smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti (optické, magnetické, elektrické, tepelné ap.). Prirodzeným anizotropným prostredím sú kryštály, v ktorých je anizotropia dôsledkom typu symetrie pravidelného usporiadania atómov v kryštálovej mriežke. Napr. kubické kryštály sú vo všeobecnosti izotropné, kryštály kryštalizujúce v ostatných kryštalografických sústavách sú napr. opticky dvojlomné (kremeň, korund, sľuda), v rôznych kryštalografických smeroch majú rôznu elektrickú vodivosť, teplotnú rozťažnosť, magnetickú susceptibilitu, moduly pružnosti atď. Polykryštalické materiály sú vo všeobecnosti izotropné, anizotropné vlastnosti sa v nich môžu prejaviť iba ako dôsledok ich prípravy (elektrolytické nanášanie, kryštalizácia pri veľkom teplotnom gradiente), prípadne spracovania (plastická deformácia), keď v nich vzniká textúra. Amorfné látky sú spravidla izotropné. Anizotropné prostredie možno vytvoriť z prirodzene izotropného prostredia vonkajším pôsobením, napr. elektrickým poľom (Kerrov jav), magnetickým poľom (Cottonov-Moutonov jav) alebo mechanickým namáhaním (fotoelasticita). Anizotropné vlastnosti majú aj kvapalné kryštály (→ magnetická anizotropia, → optická anizotropia).

Zverejnené v auguste 1999.

Anizotropné prostredie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anizotropne-prostredie