Anglická banka

Text hesla

Anglická banka, angl. Bank of England — ústredná ceduľová banka Spojeného kráľovstva, inštitúcia, ktorá vo vzťahu k bankovému systému a k štátnej pokladnici má v Spojenom kráľovstve funkciu centrálnej banky. Založená 1694 ako súkromná účastinná spoločnosť, do štátneho vlastníctva prešla 1946, sídlo má v Londýne. Je depozitárom a správcom devízových rezerv krajiny aj celého bankového systému; predovšetkým je však inštitúciou zodpovednou za finančnú a monetárnu politiku. Ako banka vlády vedie účty ústredných vládnych orgánov, zhromažďuje príjmy a vykonáva platby, spravuje národný dlh, poskytuje vláde pôžičky na operatívne krytie výdavkov. Vykonáva politiku úrokových sadzieb, je zodpovedná za účet vyrovnávania kurzových výkyvov a za trhovú intervenciu stabilizujúcu menový kurz. Má výhradné právo emisie bankoviek pre Anglicko i Wales a na jej emisnú činnosť sú napojené bankové emisie v Škótsku a v Sev. Írsku. V bankovej oblasti riadi finančné operácie vlády a iných verejných inštitúcií, komerčných bánk, medzinárodných organizácií a malého okruhu súkromných i právnických osôb. Má široké právomoci najmä vo vzťahu ku komerčným bankám. Udeľuje povolenia na bankovú činnosť a vyžaduje od iných bánk rešpektovanie pravidiel likvidity a kapitálovej obozretnosti. Kontrolnú funkciu rozširuje aj na diskontné domy a akceptačné domy.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglická banka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglicka-banka