analytický signál

Text hesla

analytický signálchem. fyzikálna veličina alebo zmena jej hodnoty, ktorá je nositeľom informácie o zložení alebo stave látok v analyzovanej vzorke. Vzniká interakciou činidla (resp. vhodnej formy energie) a analyzovanej vzorky, ktorá vyvoláva zmenu meranej veličiny (teploty, koncentrácie iónov, svetelného toku a i.). Súčasným sledovaním viacerých veličín sa získavajú viacrozmerné analytické signály. Príkladmi dvojrozmerných analytických signálov sú chromatogram, polarogram, spektrum (emisné, absorpčné, hmotnostné) a titračná krivka. K základným parametrom signálu patria jeho veľkosť (intenzita), poloha a tvar. Pri posudzovaní jednotlivých signálov je dôležité ich rozlíšenie. Hodnoty analytického signálu môžu byť ovplyvnené matricou, analytickým interferentom, okolitými podmienkami merania či šumom. Spôsob vyvolania a vyhodnotenia analytického signálu predstavuje princíp danej analytickej metódy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. decembra 2017.

Analytický signál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyticky-signal