analytická kalibračná krivka

Text hesla

analytická kalibračná krivka, analytická kalibračná funkcia — chem. experimentálne stanovená závislosť \(y=f(x)\) intenzity meranej veličiny (→ analytického signálu) \(y\) od množstva alebo od koncentrácie stanovovanej zložky \(x\) zhotovovaná pre známu vzorku (referenčný materiál, resp. štandard) so známou koncentráciou stanovovanej zložky. Môže byť daná graficky, tabelárne alebo vhodným matematickým výrazom. Jej smernica \(dy/dx\) vyjadruje citlivosť analytickej metódy. Analytická kalibračná krivka slúži na určenie neznámeho množstva stanovovanej zložky v analyzovanej vzorke zo známej, nameranej hodnoty meranej veličiny inverznou interpoláciou. Pri získavaní údajov na zostrojenie analytickej kalibračnej krivky treba zohľadniť neistoty merania veličín (chyby merania, presnosť použitej analytickej metódy ap.).

Popis ilustrácie

Kalibračná krivka k s pásmom spoľahlivosti (a), intervalom spoľahlivosti (b) signálu y a intervalom spoľahlivosti (c) pre zistenú koncentráciu xy.

Zverejnené v auguste 1999.

Analytická kalibračná krivka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyticka-kalibracna-krivka