amplitúda rozptylu

Text hesla

amplitúda rozptylu — komplexná matematická funkcia charakterizujúca proces vzájomnej interakcie zrážajúcich sa atómových jadier alebo subjadrových častíc. Druhá mocnina absolútnej hodnoty amplitúdy rozptylu je priamo úmerná pravdepodobnosti rozptylu častíc pod daným uhlom vyjadrenej diferenciálnym účinným prierezom alebo celkovej pravdepodobnosti rozptylu pri určitej energii vyjadrenej celkovým účinným prierezom. V kvantovej mechanike je amplitúda rozptylu určená vlnovou funkciou rozptýlených častíc (→ rozptyl častíc, → účinný prierez).

Zverejnené v auguste 1999.

Amplitúda rozptylu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amplituda-rozptylu