ampér

Text hesla

ampér, zn. A — jednotka elektrického prúdu, jedna zo siedmich základných jednotiek sústavy SI. Predstavuje prúd, pri ktorom prierezom vodiča za sekundu pretečie elektrický náboj veľkosti 1 coulomb, čo je náboj približne 6,24 · 1018 elektrónov. V súčasnosti sa pri ampéri používa definícia z roku 1948: ampér je taká veľkosť konštantného elektrického prúdu, ktorý pri pretekaní dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi so zanedbateľným kruhovým prierezom, vzdialenými 1 meter od seba vo vákuu vytvára medzi nimi silu 2 · 10-7 newtona na meter ich dĺžky. Elektrický prúd veľkosti približne 1 A preteká 200 W žiarovkou napájanou zo siete 220 V. Nazvaná podľa A.-M. Ampèra.

Zverejnené v auguste 1999.

Ampér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amper