americká demogeografická škola

Text hesla

americká demogeografická škola — americká demografická a geografická škola, ktorá jednoznačne vyčleňuje program a úlohy geografie obyvateľstva, pričom jej pripisuje centrálne postavenie v rámci celej geografie. Namiesto pôvodného delenia objektu výskumu geografie (na prírodný a kultúrny priestor) sa používa jeho členenie na 3 časti, pričom treťou je práve obyvateľstvo, ktoré sa dostáva na úroveň prírody a kultúry, a geografia obyvateľstva (demogeografia) sa tak stáva rovnocennou s fyzickou a kultúrnou geografiou. Za hlavnú úlohu demogeografie sa považuje štúdium regionálnej diferencovanosti ľudskej zložky na zemskom povrchu. Nové predstavy o predmete demogeografie súvisia s rastom potreby širokej škály analýz obyvateľstva pre národohospodárske potreby, ako i s potrebou riešiť viaceré globálne problémy viažuce sa na obyvateľstvo (explózia počtu obyvateľstva, problém výživy a hladu obyvateľstva sveta, rozsiahle migračné pohyby obyvateľstva ap.). Základné myšlienky americkej demogeografickej školy sformuloval v pol. 20. stor. americký geograf Glenn Thomas Trewartha (*1896, †1984).

Zverejnené v auguste 1999.

Americká demogeografická škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americka-demogeograficka-skola