Amara

Text hesla

Amara — archeologická lokalita v sev. Sudáne rozkladajúca sa na obidvoch brehoch Nílu. Na pravom brehu sa zachovali len zvyšky mesta a chrámu z meroejského obdobia, na ľavom brehu zvyšky opevnenia a mesta založeného Setchim I. (19. dynastia). Súčasťou mesta bol chrám postavený Ramessem II. a zasvätený Amonovi i zbožštenému panovníkovi. Jeho hlavná os ležala približne v sev.-juž. smere s vchodom na sev. strane. Chrám sa členil na vonkajší a vnútorný dvor, hypostyl, vestibul, svätyňu, kaplnky a sklady. Výzdobu tvoria scény s námetmi panovníka zobrazeného pred egyptskými božstvami a prinášajúceho obety i bojové scény z jeho vojenských ťažení. Mimoriadny význam majú zoznamy ázijských a afrických lokalít a kmeňov vytesané na vnútorných stenách ohraničujúcich hypostyl, ktoré sú z väčšej časti kópiou zoznamov z chrámu Amenhotepa III. v Solebe.

Zverejnené v auguste 1999.

Amara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amara