alofóna

Text hesla

alofóna [gr. > lat.] — ustálený typ realizácie fonémy, zvuková jednotka patriaca do 1. (fonetického) stupňa abstrakcie. Alofóny (varianty foném) sa delia na kombinatórne (pozičné, podmienené, kontextové), ktoré závisia od hláskového okolia, a fakultatívne (voľné), ktoré nie sú kombinačne podmienené a môžu sa vyskytovať v istom hláskovom okolí.

Zverejnené v auguste 1999.

Alofóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alofona