alkalimetria

Text hesla

alkalimetria [arab. + gr.] — metóda odmernej analýzy používaná na stanovenie kyselín. Je založená na protolytickej reakcii medzi stanovovanou látkou (titrandom) a odmerným roztokom (titrantom), ktorým je vodný roztok zásady (napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný) so známou koncentráciou, ktorá sa stanovuje (štandardizuje) titráciou pomocou základnej látky (najčastejšie kyseliny šťaveľovej alebo monodraselnej soli kyseliny ftalovej). Koncový bod titrácie možno stanoviť vizuálne (používajú sa acidobázické indikátory, ktorých sfarbenie závisí od pH roztoku), meraním pH, teploty, vodivosti alebo absorbancie vhodného žiarenia.

Priebeh titrácie charakterizuje titračná krivka, čo je závislosť pH roztoku od titračného stupňa alebo od objemu pridaného titrantu. Možno z nej určiť koncový bod titrácie, odčítať pH v bode ekvivalencie (titračný exponent) a navrhnúť vhodný indikátor. Alkalimetrickou titráciou sa stanovujú organické a anorganické kyseliny, soli slabých zásad so silnými kyselinami, dusík v amónnych soliach a v organických látkach a číslo kyslosti tukov. Slabé kyseliny je výhodné titrovať odmerným roztokom metoxidu sodného CH3ONa v nevodnom prostredí, napr. v pyridíne.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkalimetria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkalimetria