alkalické betóny

Text hesla

alkalické betóny — kohézne vysokopevné syntetické materiály vznikajúce hydrolýzou hlinitokremičitanov a následnou kryštalizáciou vzniknutých minerálov, podobné zeolitom a sľudám. Ako hlinitokremičitanové suroviny sa najčastejšie používajú mleté, predtým náhle vo vode ochladené vysokopecné trosky. Ich hydrolýza je aktivovaná roztokom vodného skla, hydroxidu sodného, uhličitanu sodného a i. Mineralogické zloženie novotvarov závisí od pH, druhu aktivátora a typu hlinitokremičitanov. Pre ich blízku podobu s prírodnými minerálnymi útvarmi sa tieto materiály nazývajú aj geopolymérne betóny.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkalické betóny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkalicke-betony