alimentológia

Text hesla

alimentológia [lat. + gr.] — veda zaoberajúca sa štúdiom potravy a jej zložiek, t. j. štúdiom fyzikálnych, chemických a biologických (vrátane nutričných) vlastností potravín a ich zložiek, ako aj zmenami, ktorým podliehajú počas spracovania, konzervácie, prepravy, skladovania a distribúcie. Ako samostatná disciplína sa začala rozvíjať koncom 2. svet. vojny. Nadväzuje na výsledky biologických, chemických a fyzikálnych vied. V súčasnosti je významná z hľadiska súčasného i budúceho rozvoja potravinárskej technológie, úvah o akosti potravín a riešenia problémov zdravia a výživy človeka.

Zverejnené v auguste 1999.

Alimentológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alimentologia