Alexander, Samuel

Text hesla

Alexander [eliksándr], Samuel, 6. 1. 1859 Sydney, Austrália – 13. 9. 1938 Manchester — anglický filozof, predstaviteľ neorealizmu. Profesor na univerzite v Manchestri (1893 – 1923). V hlavnom filozofickom spise Priestor, čas a božstvo (Space, Time and Deity, 1920) rozpracoval teóriu emergentnej evolúcie: evolúcia smeruje ku komplexite, má svoj nisus, t. j. vnútornú tendenciu smerovať vždy k vyšším úrovniam organizácie. Univerzum je hierarchicky usporiadané, jednotlivé vývinové stupne obsahujú vlastnosti neredukovateľné na vlastnosti nižších stupňov. Boh ako bytosť pred svetom nejestvuje, evolučný vývin sveta ako celku však smeruje k napĺňajúcemu sa božstvu. Ďalšie diela: Morálny poriadok a pokrok (Moral Order and Progress, 1889), Spinoza a čas (Spinoza and Time, 1921), Krása a iné formy hodnôt (Beauty and Other Forms of Value, 1933).

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander, Samuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-samuel