alb

Text hesla

alb, albien — geol. najmladší stupeň (vek) spodnej kriedy stanovený 1842 A. d’Orbignym. Zo súvrství albu bolo opísaných viac ako 3-tis. rozličných skamenelín. Typickými sú najmä amonity (→ amonitotvaré) rodov Leymeriella, Douvilleiceras, Hoplites a Stoliczkaia, belemnity (→ belemnitotvaré) a i. Ílovce, sliene a rohovcové vápence tohto stupňa sú značne rozšírené v Západných Karpatoch (najmä v bradlovom pásme a krížňanskom príkrove). Nazvaný podľa latinského názvu (Alba) francúzskej rieky Aube.

Zverejnené v auguste 1999.

Alb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alb