akustický signál

Text hesla

akustický signál — nositeľ informácie o časovej a priestorovej zmene jednej zo základných fyzikálnych veličín akustického poľa (akustického tlaku, akustickej rýchlosti) spôsobenej akustickým rozruchom pri činnosti zdroja zvuku alebo vyslovením nejakej správy. Svojou frekvenčnou skladbou a dynamikou je prispôsobený ľudskému sluchu (počuteľný frekvenčný rozsah 16 Hz – 20 kHz a dynamika v rozsahu od prahu počuteľnosti po prah bolesti). Akustický signál môže byť jednoduchý harmonický signál, periodický signál a signál so spojitým frekvenčným spektrom alebo kombinovaný z niektorých uvedených signálov. Za akustický signál sa považuje aj infrazvukový (s frekvenciou nižšou ako približne 16 Hz; → infrazvuk) a ultrazvukový (s frekvenciou vyššou ako približne 20 kHz; → ultrazvuk) signál, ktorý ľudský sluch nezaregistruje, ale možno ho zachytiť vhodnými senzormi. Infrazvuk obsahuje cenné informácie o seizmických procesoch, vibráciách strojov a budov ap. Ultrazvuk umožňuje nedeštruktívne skúmať vnútornú štruktúru telies a materiálov, využíva sa napr. v lekárskej ultrasonografii alebo defektoskopii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. decembra 2017.

Akustický signál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akusticky-signal