akustické pole

Text hesla

akustické pole, zvukové pole — časť priestoru, v ktorom sa šíri akustické vlnenie vypĺňajúce tento priestor. Každému bodu prostredia možno priradiť určitú hodnotu niektorej zo základných fyzikálnych veličín (akustického tlaku, akustickej rýchlosti, hustoty prostredia). Vlnenie prostredia v akustickom poli možno opísať pomocou časových a priestorových zmien niektorej z uvedených základných fyzikálnych veličín. Funkčnú závislosť týchto veličín od miesta a času možno získať riešením diferenciálnej vlnovej rovnice. Ak zdroj zvuku pôsobí v uzavretom priestore, je akustické pole vytvorené súčasným pôsobením priamych vĺn a veľkého počtu odrazených vĺn. Podľa toho, ktoré zvukové vlny prevládajú vo výslednom akustickom poli, rozoznáva sa akustické pole priamych vĺn a akustické pole odrazených vĺn; podľa tvaru vlnoplochy sa akustické polia delia na rovinné a guľové. Akustické pole priamych vĺn je časť akustického poľa, v ktorom je vplyv odrazených zvukových vĺn zanedbateľný. Vzniká v uzavretých priestoroch v blízkosti zdroja zvuku alebo na voľných priestranstvách, kde neexistujú odrazené zvukové vlny. Akustické pole odrazených vĺn (aj difúzne alebo dozvukové pole) je časť akustického poľa, v ktorom prevláda vplyv odrazených zvukových vĺn nad priamou zvukovou vlnou. Taký prípad nastáva v uzavretých priestoroch. Rovinné akustické pole charakterizujú rovinné vlny a najčastejšie vzniká kmitaním rovinnej plochy. Guľové akustické pole je vytvorené guľovými vlnami, ktoré vznikajú rozruchom spôsobeným bodovým zdrojom zvuku. Podľa vzdialenosti vlnoplochy od zdroja zvuku sa akustické polia delia na blízke a vzdialené. Blízke akustické pole vzniká v blízkom okolí zdroja zvuku v približne rovnakých vzdialenostiach ako vlnová dĺžka zvuku. Akustické pole medzi blízkym a difúznym poľom má vlastnosti voľného poľa, v ktorom pri dvojnásobnej vzdialenosti klesne hladina zvuku o 6 dB. Vzdialené akustické pole je časť akustického poľa, kde je vzdialenosť od zdroja zvuku v porovnaní s vlnovou dĺžkou zvuku a rozmermi zdroja veľká.

Zverejnené v auguste 1999.

Akustické pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akusticke-pole