aktant

Text hesla

aktant [fr.] — účastník deja v štruktúrnej syntaxi L. Tesnièra závislý od slovesa. Rozlišuje sa prvý aktant (subjekt, t. j. aktant, ktorý akciu vykonáva), druhý aktant (priamy objekt, t. j. aktant, ktorý akciu znáša), tretí aktant (nepriamy objekt, t. j. aktant, v prospech alebo neprospech ktorého akcia prebieha). Vo flektívnych jazykoch býva prvý aktant v nominatíve, druhý v akuzatíve a tretí v datíve. V protiklade k aktantu býva cirkumstant. Pojem aktant ďalej upresňovali Tesnièrovi nasledovníci vo valenčnej teórii a v pádovej gramatike.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktant