akreditív

Text hesla

akreditív [lat. > fr.], angl. letter of credit, L/C — ekon. písomný záväzok banky vystavený na žiadosť klienta poskytnúť tretej osobe plnenie (finančné prostriedky), ak budú splnené podmienky stanovené v akreditíve. Využíva sa ako platobný nástroj v obchodnom styku, v minulosti sa využíval aj v cestovnom ruchu. Osobný akreditív (najmä cestovný akreditív) je poverovací list (poukážka), ktorým banka dáva príkaz inej banke, aby majiteľovi akreditívu alebo osobe poverenej v akreditíve vyplatila sumu uvedenú v akreditíve. V súčasnosti sa využíva len výnimočne, nahradili ho platobné karty a šeky. Dokumentárny akreditív je záväzok (vo forme dokumentu), ktorým sa banka na účet žiadateľa (kupujúceho) alebo na svoj vlastný účet zaväzuje zaplatiť oprávnenému hodnotu zmenky a/alebo dokumentov za predpokladu, že sú splnené podmienky v ňom stanovené. Ako platobný nástroj dokumentárneho charakteru je založený na používaní dokladov, plnenie z titulu akreditívu je teda podmienené predložením dokladov, ktoré sú predpísané, a presným splnením všetkých stanovených podmienok. Dokumentárny akreditív nesmie obsahovať nedokumentárne podmienky, t. j. podmienky, ktorých splnenie by nebolo možné overiť na základe dokumentov. Je abstraktnej povahy, t. j. transakcie sú oddelené od kúpnych, prípadne od iných zmlúv, ktoré sú podkladom na jeho použitie. Pre tento typ platobného nástroja sa obchodní partneri rozhodnú väčšinou vtedy, ak sa navzájom nepoznajú a realizujú svoj prvý spoločný obchodný kontrakt, ak na základe určitej previerky odberateľa hrozí jeho platobná neschopnosť, prípadne ak politické, ekonomické alebo právne pomery v krajine importéra nie sú konsolidované s pomermi v krajine exportéra. R. 1993 vydala Medzinárodná obchodná komora Jednotné pravidlá a zvyklosti pre dokumentárne akreditívy (angl. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), ktoré boli niekoľkokrát revidované, naposledy 2000.

Účastníkmi dokumentárneho akreditívu sú: príkazca (kupujúci, importér; žiada o vystavenie akreditívu), vystavujúca banka (otvára akreditív na príkaz kupujúceho), beneficient (exportér; od importéra požaduje otvorenie akreditívu s cieľom zabezpečiť svoju platbu), banka beneficienta (korešpondenčná banka; môže ňou byť napr. avizujúca banka – oznamuje beneficientovi otvorenie akreditívu, potvrdzujúca banka – je poverená potvrdením akreditívu, vyplácajúca banka – je zmocnená platiť).

Dokumentárne akreditívy sa rozdeľujú podľa použiteľnosti na: akreditívy na videnie – vyplácajú sa priamo pri predložení požadovaných dokumentov; s odloženou splatnosťou – sú splatné určitý čas po predložení dokumentov; s akceptáciou – spojené s použitím cudzej zmenky (vystavovateľom cudzej zmenky je oprávnený subjekt uvedený v akreditíve, t. j. vystavujúca alebo potvrdzujúca banka, ktorej vyplýva povinnosť honorovať zmenku v čase jej splatnosti); negociačné – beneficient získa peňažné prostriedky, len ak predloží predpísané dokumenty (môžu byť negociované v druhej banke, ak cudziu zmenku spolu s dokumentmi odkúpi banka určená v akreditíve, alebo voľne negociované, ak beneficient predloží dokumenty na negociovanie ktorejkoľvek banke);

podľa formy na: odvolateľné – ak je to priamo v texte uvedené; pre exportéra sú málo bezpečné, preto sa používajú zriedkavo; využívajú ich najmä obchodní partneri, ktorí sa dobre poznajú; neodvolateľné – vystavujúca banka preberá akreditívom na seba neodvolateľný záväzok, že poskytne plnenie vyplývajúce z akreditívu, ak beneficient splní všetky podmienky;

podľa avizovania na: potvrdené – druhá banka ich potvrdí beneficientovi na príkaz vystavujúcej banky; nepotvrdené – akreditívy vystavujúcej banky, ktoré druhá banka beneficientovi len avizuje, banka nevstupuje do žiadneho právneho vzťahu a neprijíma žiaden záväzok.

Zvláštnymi druhmi dokumentárnych akreditívov sú remburzné (akceptačné) akreditívy – namiesto hotovostného plnenia akceptuje banka na základe príkazu prikazujúcej banky zmenku, ktorú na ňu vystaví beneficient, pričom zmenka znie na hodnotu dokladov a musí mať v akreditíve predpísanú splatnosť. Otvárajú sa ako neodvolateľné akreditívy. Ak remburzná banka oznámi ochotu akceptovať zmenku, dodávateľ môže odoslať tovar importérovi a zmenku zaslať prostredníctvom svojej banky remburznej banke. Remburzná banka po splnení podmienok akreditívu akceptuje zmenku a následne ju pošle exportérovi. Exportér môže zmenku potom eskontovať v banke, čím získa peniaze za svoj tovar skôr ako odberateľ za tovar reálne zaplatí. Táto forma (eskont) je výhodná napr. pri dodávkach tovaru námornou cestou; revolvingové akreditívy – po vyčerpaní akreditívnej sumy sa obnovujú tak, že beneficient získa opätovnú možnosť realizácie obchodu v pôvodnej výške bez nevyhnutnosti meniť pôvodný akreditív. Využívajú sa pri predpoklade určitej kontinuity dodávok (teda nie pri jednorazových obchodoch); prevediteľné akreditívy – využívajú sa pri realizácii obchodov zabezpečených sprostredkovateľom, ktorý na otvorenie akreditívu nevyužíva vlastné finančné prostriedky. Výnos akreditívnej sumy môže banka poverená platbou vyplatiť aj inému beneficientovi (nie iba beneficientovi, ktorý je uvedený v texte akreditívnej dokumentácie). Akreditív otvára v tomto prípade importér v prospech sprostredkovateľa, ktorý akreditív prevedie v prospech exportéra. Časť akreditívnej sumy ostane sprostredkovateľovi; stand-by akreditívy (aj záložné akreditívy) – kombinácia akreditívu a bankovej záruky, resp. záruka banky vo forme akreditívu. Od bežných akreditívov sa odlišujú formou predloženia dokumentov. Kým pri bežných akreditívoch beneficient preukazuje splnenie akreditívnych podmienok, pri stand-by akreditíve beneficient preukazuje neplnenie určitých podmienok stanovených pri otvorení akreditívu. Využívajú sa v prípadoch, keď legislatíva niektorých krajín (napr. USA) nepripúšťa vystavovanie bankových záruk; domicilové akreditívy – banka otvárajúca akreditív poverí inú banku, aby realizovala výplatu; globálne akreditívy – umožňujú úhrady dodávok tovaru z toho istého zdroja viacerým dodávateľom. Zvláštnym druhom akreditívu je aj poverovací list (angl. Commercial Letter of Credit).

V súčasnosti existujú internetové aplikácie na otvorenie akreditívov a na ich zmeny, na avíza o exportných akreditívoch, uskutočnených platbách, na výpisy z účtov ap. Bol vyvinutý systém Bolero na elektronický prenos obchodných údajov a dokumentov v sieti logistických a bankových spoločností (využíva digitálny podpis), ako aj systém @Global Trade, ktorý vynecháva pri realizácii akreditívnej operácie avizujúcu banku a akreditív avizuje beneficientovi cez dokumentárne zúčtovacie centrum. Beneficient môže následne elektronicky realizovať ďalšie úkony. Elektronické dokumenty sa kontrolujú v dokumentárnom zúčtovacom centre.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. januára 2018.

Akreditív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akreditiv