akcíz

Text hesla

akcíz [lat. > fr. > nem.], akcíza —

1. vo feudalizme rôzne druhy spotrebných daní (napr. daň z nápojov, z obilia, z výsevu, zo zabíjačiek, z úžitkového dobytka), ktorým boli podrobení určití občania (mešťania i zemianstvo) a ktoré boli zavedené namiesto starých kontribúcií prevzatých mestami. Ako trhový poplatok ich vyberali nositelia trhového alebo mýtneho práva pri prechode tovaru cez hranicu tzv. uzavretého mesta alebo iného správneho celku; akcíz mal povahu štátnej alebo komunálnej spotrebnej dane uvalenej najmä na potraviny, preto sa hraničná čiara obvodu mesta nazývala potravinová čiara a platba potravinová (resp. potravná) daň;

2. nepriama, spravidla jednorazová a jednotková spotrebná daň. Ako potravinová daň na čiare bola u nás 1920 – 42 v kompetencii štátnej finančnej správy; vyberaná iba v Bratislave. Jej predmetom boli potraviny pre spotrebiteľov alebo pre zvieratá. Podliehal jej každý, kto prekročil čiaru obvodu, v ktorej sa vyberala;

3. v súčasnosti neoficiálne označenie spotrebných daní regulovaných vnútroštátnym právom aj právom EÚ; platba blízka svojou povahou clu; správu nepriamych spotrebných daní vykonávajú orgány colnej správy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. decembra 2017.

Akcíz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciz