akcept

Text hesla

akcept [lat.] — ekon. 1. súhlas odberateľa (tovaru, služby) so zaplatením jeho záväzku dodávateľovi. Je to forma bezhotovostného platobného styku. Podnet na platbu dáva príjemca – odberateľ, tým, že vystaví inkasný príkaz, ktorý odovzdá banke a tá ho zaúčtuje na jeho ťarchu; 2. zmenkový akcept — pri zmenkových obchodoch prijatie (akceptovanie) cudzej zmenky zmenkovníkom – akceptantom. Akceptantom je zvyčajne banka, ktorá svojím podpisom na zmenke potvrdzuje, že sa stáva zmenkovým dlžníkom a ručí za to, že v deň splatnosti zaplatí sumu uvedenú na zmenke. Banka neposkytuje klientovi úver v peňažnej forme, poskytuje však svoje dobré meno, aby prostredníctvom neho získal klient peňažné prostriedky (akceptačný úver). Klient pred splatnosťou zmenky musí peňažné prostriedky zložiť na účet do banky, ktorá z nich preplatí zmenkovú sumu veriteľovi. V niektorých krajinách zmenkový akcept vykonávajú špeciálne, na to určené banky (→ akceptačný dom).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. decembra 2017.

Akcept [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcept