akademický senát

Text hesla

akademický senát — najvyšší samosprávny orgán fakulty a vysokej školy. Skladá sa z volených zástupcov učiteľov, odborných a vedeckých pracovníkov a študentov. Akademický senát vysokej školy je volený akademickou obcou tak, aby v ňom bola zastúpená každá fakulta rovnakým počtom členov. V súlade so zákonom o vysokých školách rozhoduje o najdôležitejších otázkach života fakulty a vysokej školy.

Zverejnené v auguste 1999.

Akademický senát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicky-senat