akademické tituly

Text hesla

akademické tituly — tituly, ktoré priznávajú vysoké školy absolventom po vykonaní štátnych alebo rigoróznych skúšok podľa zákona. Priznávanie akademických titulov má históriu siahajúcu do stredoveku. Od 13. stor. je najnižší akademický titul bakalár (priznaný prvýkrát na Sorbone). Najvyšší akademický titul priznávaný vtedajšími filozofickými fakultami bol magister, právnické a teologické fakulty udeľovali titul doktor. V priznávaní akademických titulov v súčasnosti sú medzi krajinami značné rozdiely.

Vo Francúzsku je udeľovanie akademických titulov veľmi diferencované. Bakalaureátom (bacalauréat) sa končí stredná škola a umožňuje prístup na vysokú školu, licenciát oprávňuje držiteľov vyučovať, resp. vykonávať advokátske povolanie. Titul magister (maîtrise) sa priznáva po 2. roku štúdia na školách 2. cyklu, napr.: M. S. T. – maîtrise de sciences et technique, M. S. G. – maîtrise de gestion, M. I. A. G. E. – maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Diplom (diplôme) môže byť vysokoškolským vysvedčením, napr. D. E. U. G. – Diplôme d’études universitaires générales, ale i dokladom o absolvovaní neakademických inštitúcií. Pri doktoráte (docteur) sa rozlišuje medzi Doctorat de troisième cycle (vo výskume), Doctorat d’état (najvyšší stupeň) a Doctorat d’université (spravidla sa priznáva zahraničným študentom).

V Nemecku je akademický titul bakalár zriedkavý. Titul magister sa priznáva spravidla po 8-semestrálnom profesijnom štúdiu v odbore spoločenských (M. A. – Magister Artium) a prírodných vied (M. Sc. – Magister Scientiarium). Predovšetkým v prírodovedných a hospodárskych odboroch štúdia na odborných vysokých školách (Fachhochschulen) a odborných akadémiách je profesijné štúdium ukončené udelením diplomu (Dipl. Ing. – diplomovaný inžinier, Dipl. Päd. – diplomovaný pedagóg). Vyšším akademickým stupňom je doktor (napr.: Dr. med. – Doctor medicinae, Dr. phil. – Doctor philosophiae), najvyšším habilitácia.

V Spojenom kráľovstve je najnižší akademický titul (First degree s výnimkou škótskych vysokých škôl) bakalár (Bachelor) priznávaný spravidla po 3- až 4-ročnom štúdiu, napr.: B. A. – Bachelor of Art, B. Sc., B. S. – Bachelor of Science, B. A. (Law) – Bachelor of Arts (Law), B. Litt. – Bachelor of Literature, Bachelor of Letters, B. Phil. – Bachelor of Philosophy. Oxfordská univerzita udeľuje po odovzdaní práce z odboru prírodných vied titul B. Sc. – Bachelor of Science. Titul magister (Master) sa priznáva po ukončení odborného štúdia nasledujúceho po bakalárskom štúdiu (Postgraduate degree) a trvajúcom spravidla 1 – 2 roky: M. A. – Master of Arts, M. Sc., M. S. – Master of Science. Titul M. Sc. udeľovaný Cambridgeskou univerzitou sa priznáva vedeckým pracovníkom. Najvyšší titul je doktor: PhD. – Philosophiae Doctor (v Oxforde D. Ph.), D. Litt. – Doctor of Letters, Doctor of Literature, D. D. – Doctor of Divinity (teológie), D. Sc. – Doctor of Science (vied), LL. D. – Doctor of Laws (právo).

V USA je titul bakalár (Bachelor) najnižší, priznávaný po štvorročnom štúdiu (B. A. – Bachelor of Arts, B. LL. – Bachelor of Laws, B. SC., B. S. – Bachelor of Science ap.). Titul magister (Master) sa získava zvyčajne po ďalšom štúdiu trvajúcom spravidla jeden rok (napr.: M. Sc. – Master of Science, so špecializáciou: M. S. E. – Master of Science in Education, M. S. E. E. – Master of Science in Electrical Engineering, a i.). Najvyšší akademický titul je doktor (napr.: M. Sc. D. – Doctor of Medical Science, LL. D. – Doctor of Laws, Ph. D. – Doctor of Philosophy, a i.).

V Slovenskej republike sa podľa zákona o vysokých školách priznávajú tieto akademické tituly: najnižším je bakalár (Bc.) udeľovaný absolventom prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalársky študijný program) trvajúceho spravidla 3, najviac však 4 akademické roky (v externej forme najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov). V študijnom programe druhého stupňa (magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program) sa absolventom štúdia (v dennej forme trvajúceho najmenej 1 a najviac 3 akademické roky a v externej forme najmenej 2 a najviac 4 akademické roky) na univerzitách spoločenskovedného charakteru udeľuje akademický titul magister (Mgr.), absolventom umeleckých odborov magister umenia (Mgr. art.), absolventom lekárskych fakúlt doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) a doktor zubného lekárstva (MDDr.), v odbore veterinárnej medicíny doktor veterinárnej medicíny (MVDr.), absolventom inžinierskeho štúdia v technických, pôdohospodárskych a ekonomických odboroch inžinier (Ing.), v odboroch architektúra a urbanizmus inžinier architekt (Ing. arch.). Absolventom študijných odborov, v ktorých sa udeľuje akademický titul magister, sa po vykonaní rigoróznej skúšky priznávajú tieto akademické tituly: v prírodovedných študijných odboroch doktor prírodných vied (RNDr.), vo farmaceutických odboroch doktor farmácie (PharmDr.), v spoločenskovedných a umenovedných odboroch doktor filozofie (PhDr.), v právnických a bezpečnostných odboroch doktor práv (JUDr.), v teologických odboroch doktor teológie (ThDr.) a v učiteľských a telovýchovných študijných odboroch doktor pedagogiky (PaedDr.). Najvyšším, tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania je doktorandské štúdium, ktorého absolventom sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.), v umeleckých odboroch artis doctor (ArtD.) a v oblasti katolíckej teológie licenciát teológie (ThLic.).

Zverejnené v auguste 1999.

Akademické tituly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicke-tituly