akademické orgány

Text hesla

akademické orgány — inštitucionálna súčasť samosprávy vysokých škôl. Diferenciácia akademických orgánov je nepriamo stanovená vymedzením ich príslušnosti a právomoci. Na vertikálnej rovine možno rozlišovať akademické orgány na úrovni vysokej školy a akademické orgány na úrovni fakulty, z čoho vyplýva i princíp nepriamej subordinality. Na horizontálnej úrovni (čiže na úrovni vysokej školy a obdobne na úrovni fakulty) možno akademické orgány diferencovať podľa právomocí na akademické orgány s organizačno-finančným charakterom činnosti (→ akademický senát), s vedecko-pedagogicko-akademickým charakterom činnosti (→ vedecká rada VŠ, → umelecká rada VŠ) a s výkonným charakterom činnosti (funkcionári: rektor a prorektor, dekan a prodekan). Predstaviteľom vysokej školy, ktorý ju riadi, zastupuje a koná v jej mene, je rektor, vo vzťahu k fakulte dekan. Ich funkčné obdobie je určené príslušným zákonom (od 2002 štvorročné) a rovnakú akademickú funkciu možno vykonávať najviac dve za sebou idúce obdobia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. decembra 2017.

Akademické orgány [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicke-organy