Akadémia umení v Banskej Bystrici

Text hesla

Akadémia umení v Banskej Bystrici — vysoká škola umeleckého zamerania v Banskej Bystrici založená 1997. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijných odboroch hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia a multimédií. Má tri fakulty: Fakultu múzických umení s katedrami kompozície a dirigovania zboru, klávesových nástrojov, orchestrálnych nástrojov, vokálnej interpretácie a teoretických predmetov, Fakultu výtvarných umení s katedrami maľby, sochárstva a priestorovej tvorby, grafiky, intermédií a digitálnych médií a teórie a dejín výtvarného umenia a Fakultu dramatických umení s katedrami herectva, dokumentárnej tvorby, dramaturgie, réžie a teatrológie a filmovej dramaturgie a scenáristiky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. decembra 2017.

Akadémia umení v Banskej Bystrici [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademia-umeni-v-banskej-bystrici