Akadémia Policajného zboru

Text hesla

Akadémia Policajného zboru — štátna vysoká škola v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR zriadená 1992 so sídlom v Bratislave. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo dvoch študijných odboroch: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, ako aj doktorandské vzdelanie. Realizuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v bezpečnostných študijných odboroch s právnickým zameraním na oblasť poriadkovej, dopravnej, kriminálnej polície, ako aj s orientáciou na ďalšie bezpečnostné služby Policajného zboru. Absolventi magisterského štúdia v bezpečnostných študijných odboroch s právnickým zameraním môžu na základe rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce získať akademický titul JUDr.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. decembra 2017.

Akadémia Policajného zboru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademia-policajneho-zboru