Ainesidémos z Knóssu

Text hesla

Ainesidémos z Knóssu, asi 1. stor. pred n. l. — grécky skeptický filozof, zakladateľ neskorého skepticizmu. Pôsobil v Alexandrii. V diele Osem kníh Pyrrhónových rozhovorov (zachovalo sa len vo výpisoch) sformuloval tzv. 10 trópov (druhov), t. j. argumentov proti poznaniu: 1. tie isté veci nevyvolávajú rovnaké predstavy; 2. ľudia sú od prirodzenosti rôzni; 3. máme rôzne uspôsobené zmyslové orgány; 4. poznávame v rozdielnych stavoch a situáciách; 5. rozdielne národy majú rozdielne spôsoby života; 6. veci nepoznávame v ich čistom stave, ale ako zmiešané s inými; 7. veci poznávame v rôznych vzdialenostiach a polohách; 8. veci sú pre nás rozdielne svojimi rozdielmi medzi kvantitou a kvalitou; 9. veci sú pre nás rôzne svojou zriedkavosťou, trvalosťou alebo cudzosťou; 10. relatívne termíny sú samy osebe nepoznateľné.

Zverejnené v auguste 1999.

Ainesidémos z Knóssu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ainesidemos-z-knossu