agroklimatológia

Text hesla

agroklimatológia [gr.], poľnohospodárska klimatológia — odbor klimatológie zaoberajúci sa hodnotením klimatických pomerov z hľadiska poľnohospodárstva, vymedzovaním klimatických oblastí vhodných na racionálne pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov dobytka a využívanie mechanizmov (agroklimatologická rajonizácia), štúdiom mikroklímy uzavretých priestorov, napr. stajní, skladov a skleníkov, ako aj poskytovaním podkladov pre závlahové hospodárstvo, na melioračné opatrenia a výstavbu poľnohospodárskych objektov.

Zverejnené v auguste 1999.

Agroklimatológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agroklimatologia