agrofyzika

Text hesla

agrofyzika [gr.] — odvetvie fyziky, ktoré skúma fyzikálne stavy a zákonitosti pôdy a prízemnej vrstvy atmosféry. Zaoberá sa aj materiálmi a produktmi, ktoré boli vyrobené v poľnohospodárstve, ich spracovaním a úpravami (napr. sušením a separáciou).

Zverejnené v auguste 1999.

Agrofyzika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrofyzika