agregátny rozbor

Text hesla

agregátny rozborekon. analýza operujúca súhrnnými veličinami (agregátmi) zostavenými z výsledkov v národnom účtovníctve, tvoriacimi štatiststické služby a charakterizujúcimi globálny stav ekonomiky. Každoročne sa vypočítavajú hlavné normalizované agregáty. Postup pri ich spracúvaní: 1. hrubý národný produkt v obchodných cenách mínus amortizácia sa rovná čistému národnému produktu v obchodných cenách; 2. čistý národný produkt v obchodných cenách mínus nepriame dane očistené od subvencií sa rovná národnému dôchodku; 3. národný dôchodok plus nepriame dane očistené od subvencií plus saldo z transferov a pôžičiek z ostatných častí sveta sa rovnajú čistým výdavkom štátu; 4. čisté výdavky štátu plus amortizácia sa rovnajú hrubým výdavkom štátu (→ makroekonomická analýza).

Zverejnené v auguste 1999.

Agregátny rozbor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agregatny-rozbor