agregátny druh

Text hesla

agregátny druh, agregát — biol. taxonomická kategória používaná na lepšie sprehľadnenie systému ťažko odlíšiteľných rastlinných druhov, ktoré netriedi, len ich podľa vzájomnej blízkosti spája do jednej skupiny, teda agregátu. Je to nezáväzné označenie na čisto praktické účely. Agregátny druh sa označuje najstaršími druhovými menami a namiesto uvádzania autora sa dáva skratka agg., napr. lipkavec mäkký agg., žerušnica lúčna agg. ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Agregátny druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agregatny-druh